Galerie

Uvedené stavby jsou pouze výběrem z rozsahu pozemních staveb, realizovaných společností DIRS Brno s.r.o. v uplynulém období.

Městské divadlo Mariánské Lázně - oprava interiéru

Objekt Městského divadla z roku 1868 je kulturní památkou, která byla přestavěna v roce 1905. Rekonstrukce budovy proběhla v letech 1974-1977, 2001-2002 a stále pokračuje. Fasády budovy byly opraveny v roce 2004. Interiér divadla byl naposled upravován v roce 1977.
Záměrem investora je oprava interiéru Městského divadla.
Předmětem zakázky je úprava přístupu do hlediště pro imobilní osoby vč. 2 míst v hledišti. Dále budou vybudovány nové toalety určené pro imobilní osoby, upraveny chodby. V hledišti v parteru, na 1.a 2.balkóně bude nově upravena podlaha vč.koberců, budou instalovány nová sedadla, svítidla a nově upraveno členění stěn pomocí SDK konstrukcí a štukových ozdob. Práce rovněž zahrnují opravu štukové výzdoby, nové truhlářské a pasířské prvky. V celém prostoru divadla budou provedeny nové rozvody světelné, EZS, EPS, stavební úpravy strojovny VZT a kotelny a nová instalace systému VZT.

Město Hustopeče – rekonstrukce budovy Mateřské školy na ulici Školní

Objekt MŠ Školní byl proveden v roce 1976 systémem KORD (RD Jeseník).
Oprava objektu zahrnovala výměnu výplní otvorů ve fasádě, zateplení fasády systémem Cemix therm P (40+80 mm), točená probarvená omítka CEMIX 1,5mm. Dále byla provedena kompletní oprava střešního pláště, vč.hromosvodů a klempířských prvků. Nově bylo provedeno propojení křídel v úrovni 2.NP krytým spojovacím krčkem. Oprava vnitřních prostor zahrnovala: SDK konstrukce, doplnění dlažeb a obkladů, malby, nátěry opravy elektroinstalace, provedení nových krytů radiátorů.
Dále byla provedena oprava kanalizace, a to oprava vnitřních rozvodů, zrušení nefunkčního septiku, přímé propojení kanalizace na veřejnou síť a zabudování a připojení nového odlučovače tuků.

Mateřská škola Bosonohy, Konopiska 6

Jedná se o novostavbu dvoupodlažního nepodsklepeného objektu převážně s pultovými střechami. Půdorys objektu je ve tvaru mírně otevřeného písmene L. Mateřská škola je tvořena dvěma propojenými objekty vzájemně spojenými schodišťovou sekcí. Nosné konstrukce jsou tvořeny z keramických tvárnic, vodorovné konstrukce z monolitického železobetonu. Součástí je také provedení parkovacích stání, přípojek vody, kanalizace a elektro.

Brno, ÚV Pisárky – rekonstrukce ČS III

Jedná se o rekonstrukci čerpací stanice pro potřeby centrálního archivu. V rámci celkové rekonstrukce objektu je navrženo využití 1. PP pro potřeby zázemí archivu jako jsou šatny zaměstnanců, prostory skladů, strojovny výtahu a místnost s rozmnožovací technikou. Do stávajícího prostoru haly v nadzemní části objektu jsou navržena celkem tři nadzemní podlaží pro potřeby archivu vybavená archivačními regálovými systémy.

Hustopeče – přístavba a rekonstrukce městské knihovny

Jednopodlažní objekt knihovny je tvořen původním rodinným dvojdomkem, přístavbou a novou dostavbou v uliční části. Veškeré rozvody byly provedeny nově, a to vč. přípojek vody a plynu. Byly provedeny nové vnitřní omítky, podlahové vrstvy, obklady, SDK podhledy, malby, nátěry, nové výplně otvorů. Obvodový plášť staré části byl zateplen a na celém objektu byly provedeny nové vnější omítky a klempířské konstrukce. Dále byla provedena rampa k zadnímu vchodu pro bezbariérový vstup do objektu. Stavba byla oceněna 3. místem v soutěži Stavba Jiho-
moravského kraje 2006 v kategorii Rekonstrukce staveb a objektů.

Provozní budova střediska Pohořelice

Jedná se o nepodsklepenou dvoupodlažní administrativní budovu. Objekt je založen na základových pasech, svislé konstrukce jsou z dutých cihel Porotherm, vodorovné konstrukce ze ŽB s keramickými vložkami Miako. Střešní konstrukce je tvořena dřevěným krovem s polovalbami.

Dům s chráněnými byty Blučina

Jedná se o stavbu třípodlažního nepodsklepeného objektu s výtahem. Dům má 24 bytových jednotek a společenské a zdravotní zázemí pro obyvatele domu. Nosné konstrukce jsou tvořeny z cihelných bloků, vodorovné konstrukce z monolitických betonů. Stavba zahrnovala rovněž vnitřní vybavení, kompletní úpravy venkovních komunikací a parkovacích ploch, veřejné osvětlení, sadové úpravy a oplocení.

Rekonstrukce základní školy Syrovice

Byla provedena kompletní oprava fasády hlavního objektu včetně zateplení, výměny oken a venkovních dveří. Dále byla provedena přestavba stávajících šaten na učebnu, přístavba šaten a stavební úpravy v prostorách stávající družiny a jídelny. V jednotlivých učebnách a kancelářích byly vyměněny podlahové krytiny, byly provedeny nové rozvody vody a vyměněny zařizovací předměty.

Rekonstrukce objektu Domova důchodců Sokolnice

Byla provedena fasáda objektu, opraveny vnitřní prostory (sesterna, ošetřovna, lůžkové oddělení a gastroprovoz), rekonstruovány stropy a podlahy včetně schodiště, dále byly provedeny opravy střechy, zámecké věže a hájenky, rekonstrukce zpevněných ploch, chodníků a okapových chodníků a rekonstrukce obvodové zdi a oplocení.

Městský baseballový stadion v Brně

Byla provedena dešťová kanalizace včetně ORL a vyústního objektu. Dále byla provedena sanace podloží, podkladní a konstrukční vrstvy komunikace, zpevněné plochy a veřejné osvětlení včetně přípojky.

Rekonstrukce a opravy vodovodů města Rajhrad

Kompletní rekonstrukce vodovodních řadů z PVC 80 v délce 601 m, PVC 100 v délce 1 313 m a PE 50 v délce 416 m.

Rajhrad – kanalizace ul. Dudíkova a Štefánikova

Byla provedena nová kanalizace z kameniny DN 400 v délce 527m, z PVC DN 400, DN 300 v délce 204m, včetně revizních šachet, vpustí a odboček domovních přípojek.

Městský baseballový stadion v Brně

Byla provedena sanace podloží, podkladní a konstrukční vrstvy komunikace, zpevněné plochy a veřejné osvětlení včetně přípojky. Dále byla provedena dešťová kanalizace včetně ORL a vyústního objektu.

 

FN u sv. Anny v Brně – přístavba budovy J

Byly provedeny zemní práce, venkovní kanalizace, sanace podloží, komunikace a parkovací plochy.

Rekonstrukce a opravy komunikací města Rajhrad

Provedení rekonstrukcí a oprav komunikací města Rajhrad v ul. Ostrůvek, Zeleného, Komenského, Palackého, Městečko, Bezručova, Dudíkova, Husova a Vrázova.

Úpravy náměstí Svornosti

Byly provedeny demolice stávajících ploch, které byly nahrazeny novými dlážděnými, dále bylo provedeno veřejné osvětlení, sadové úpravy a vybavení mobiliáře.

Rekonstrukce elektro a strojního vybavení sekčních uzávěrů SU 2 - 12

Byla provedena výměna technologické elektroinstalace včetně rozvaděčů, montáž servopohonu, obtokového potrubí a indukčního průtokoměru, dále tryskání a nátěr stávajícího potrubí a zařízení a zednické opravy.